ทีมทันตแพทย์

ทพ-โอภาศ-วิวัฒน์วรกุล

ทพ.โอภาศ  วิวัฒน์วรกุล

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Opas Wiwatworakul

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Master’s Degree in Orthodontics , Khon Kean University

10.ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Lalita Supanitayanon

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Diplomate of the Thai Board of Orthodontics

4.ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ-1

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wanida Kruasuwan

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master Degree of Orthodontics (Chulalongkorn University)

ทพญ-ปานฤทัย-พืชผล

ทพญ.ปานฤทัย  พืชผล

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Panrutai  Bijaphala

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University

– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University

20.ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์

ทพญ.โสภิต รัตนอุมาวงศ์

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Sopit  Rattanasumawong  :

General Practice

– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University  (Seacon Class Honor)

Pirun

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล :

ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Pirun  Luengrojjanakul :

Orthodontist

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Master’s Degree in Orthodontics , Chiang-mai University

14.ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์(จัดฟัน)-1

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Kanokwan  Subrungroj

-Doctor of Dental Surgery (1st honor) , Mahidol University

-Orthodontic Residency, Mahidol university

-Thai Board of orthodontics

18.ทพ.คฑา โกศัยดิก

ทพ คฑา โกศัยดิลก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 

Dr.Khatha Kosaidilok

-Doctor of Dental Surgery (1st honor) , Mahidol University

-Orthodontic Residency, Mahidol university

– Diplomate of the Thai Board of Orthodontics

13.ทพญ.ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา

ทพญ.ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา

– ทันตแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ทันตกรรมจัดฟัน, New York University

-Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

– Advance Program for International Dentists in Orthodontics, New York University

– Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry

ทพญ-ปทุมมาศ-อลิสานันท์

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

– Dr.Pathummas Alisanun

– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University

– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

Raweewan

ทพ วงษ์เพชรญ.รวีวรรณ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ2)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 

Dr.Raweewan Wongpetch

-Doctor of Dental Surgery (2nd honors) , Mahidol University

– Master of Science (M.Sc.) (Orthodontics), Khon Kaen University

– Diplomate, Thai Board of Orthodontics, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand

ทพ.ภีศเดช-จักรสมิทธานนท์-768x768

ทพ.ภีศเดช  จักรสมิทธานนท์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.P-sadej  Jaksamitthanon

Degree of Doctor of Dental surgery , Mahidol University

11.ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Dr.Tanawan Phanintararak

Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot

16.ทพ.ภาณุพนธ์ วีระนพนันท์

ทพ.ภาณุพนธ์ วีระนพนันท์

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล

Dr.Panuphon Weeranoppanan

-Doctor of Dental Surgery , Mahidol University

ทพญ-รวีวรรณ-ทองพูล-1

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

Dr.Raweewan Tongpool

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Graduate Diploma in cinitcal sciences Degree field of study ourgery

19.ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล

ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Narongrit Larpbunphol

-Doctor of dental surgery,prince of Songkla University

15.ทพ.วุฒิถา เอือ

ทพ.วุตถา เอือ : ทันตแพทย์ทั่วไป

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Votha Oeur

– Doctor of dental surgery, Mahidol University

– Postgraduate diploma in Advanced general dentistry,  Mahidol University

12.ทพญ.ชุติมา แก้วกำไร

ทพญ.ชุติมา แก้วกำไร

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr.Chutima Kaewkamrai

– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University

–   Master of Science in Root Treatment, Srinakharinwirot University

21.ทพญ.อุสา สัจจาปาละ

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

– Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry ,Prince of Songkla University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Pramongkut Hospital

Share Button